Північне міжрегіональне управління
лісового та мисливського господарства

Офіційний вебсайт

(0462) 676 942

info@n.forest.gov.ua

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №458/2011 Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України

1. Затвердити Положення про Державне агентство лісових ресурсів України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 14 серпня 2000 року № 969 “Про Положення про Державний комітет лісового господарства України”;

пункт 2 Указу Президента України від 26 квітня 2002 року № 403 “Про внесення змін до деяких указів Президента України”;

пункт 27 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України”.

3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої акти у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

13 квітня 2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 квітня 2011 року

№458/2011

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Державне агентство лісових ресурсів України

1. Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – Міністр), входить до системи центральних органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

2. Держлісагентство України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

3. Основними завданнями Держлісагентства України є:

1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства;

2) реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

4. Держлісагентство України відповідно до покладених на нього завдань:

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінагрополітики України та в установленому порядку подає їх Міністрові;

вносить Міністрові пропозиції щодо загальнодержавних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів, мисливських тварин, розвитку мисливського господарства;

здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері лісового та мисливського господарства;

здійснює державне управління в галузі ведення лісового і мисливського господарства, а також державного контролю за додержанням законодавства з ведення лісового господарства (окрім державного контролю за шкідливими організмами та захистом рослин);

здійснює державне управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду в лісах підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

організовує ведення лісовпорядкування та мисливського впорядкування;

веде державний лісовий кадастр та облік лісів;

здійснює моніторинг грунтів з метою вирощування продуктивних лісових насаджень, лісової рослинності, мисливських тварин;

приймає рішення про віднесення лісів до відповідної категорії;

веде державний облік об’єктів постійної лісонасіннєвої бази;

здійснює в межах своєї компетенції атестацію суб’єктів насінництва та розсадництва на надання права виробництва та реалізації оригінального й елітного насіння;

розробляє та подає на затвердження нормативи витрат на здійснення заходів щодо ведення лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісів;

вносить пропозиції щодо віку стиглості деревостанів;

організовує видачу в установленому порядку спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів;

організовує виконання заходів із визначення рівнів радіоактивного забруднення лісів, радіаційний контроль лісової продукції, дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників;

веде державний кадастр мисливських тварин, що перебувають на території України;

здійснює державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;

18) організовує роботу з укладання з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мисливського господарства та здійснює контроль за виконанням цих договорів;

19) веде державний облік чисельності і добування мисливських тварин;

20) вносить пропозиції щодо вартості ліцензій на добування мисливських тварин, граничного рівня цін і тарифів на продукцію полювання, включаючи живу дичину;

вносить пропозиції щодо лімітів і норм використання мисливських тварин;

вносить пропозиції щодо розміру збору за видачу посвідчення мисливця, щорічної контрольної картки обліку добутої дичини, порушень правил полювання та їх дублікатів;

вносить пропозиції щодо такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;

видає в установленому порядку дозволи на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

видає паспорти на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;

видає посвідчення мисливця та щорічну контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання;

вносить пропозиції щодо надання в користування мисливських угідь та припинення права користування ними органам, що приймають ці рішення;

забезпечує виконання функцій державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони всіх постійних лісокористувачів і власників лісів, бере участь у забезпеченні реалізації державної політики в сфері пожежної безпеки, забезпечує організацію та координацію заходів з охорони державного мисливського фонду і заходів з регулювання чисельності мисливських, хижих та шкідливих для мисливського господарства тварин;

забезпечує здійснення наземно-авіаційної охорони лісів від пожеж, незаконних рубок та інших лісопорушень, захист лісу від шкідників і хвороб та іншого шкідливого впливу на території лісового фонду підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

організовує виконання протипожежних, лісозахисних та інших лісоохоронних заходів на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

вносить пропозиції щодо затвердження переліку посад працівників державної лісової охорони та порядку носіння ними форменого одягу і використання спеціальних засобів та зброї;

розглядає згідно із законодавством справи про адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймає відповідні рішення;

33) здійснює заходи щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства;

34) здійснює у межах своїх повноважень заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, на зовнішньому ринку, розвиток внутрішнього ринку продукції і послуг лісового та мисливського господарства, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо умов оподаткування і кредитування, особливостей приватизації таких підприємств, установ та організацій;

35) видає сертифікат про походження лісоматеріалів;

утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства України, виконує інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держлісагентства України;

готує пропозиції і в межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення реалізації соціальної політики у сфері лісового та мисливського господарства, укладає в установленому порядку галузеву угоду з професійними спілками чи їх об’єднаннями, іншими представницькими організаціями працівників лісового і мисливського господарства, які мають відповідні повноваження;

забезпечує впровадження досягнень науки і техніки, а також нових технологій і передового досвіду, виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для реалізації програм розвитку лісового і мисливського господарства, організовує відповідно до законодавства діяльність метрологічної служби на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами;

вживає заходів для залучення в установленому порядку громадськості для обговорення питань державної політики у сфері лісового та мисливського господарства;

забезпечує оприлюднення інформації про діяльність Держлісагентства України;

здійснює заходи щодо підготовки фахівців для лісового та мисливського господарства у вищих навчальних закладах, що належать до сфери його управління;

розглядає в установленому порядку скарги та звернення з питань лісового та мисливського господарства;

вирішує спори з питань охорони, захисту, використання й відтворення лісів, що перебувають у державній власності;

45) забезпечує представництво інтересів Держлісагентства України у судових та інших органах;

46) приймає в установленому порядку рішення про припинення полювання;

47) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

5. Держлісагентство України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держлісагентства України та його територіальних органах;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держлісагентства України та на керівні посади в його територіальних органах, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Держлісагентства України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держлісагентства України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

5) здійснює у межах повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

6) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

7) організовує роботу щодо соціально-побутового забезпечення працівників Держлісагентства України, їх соціального захисту;

8) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності в межах повноважень, визначених законодавством;

9) забезпечує вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій, сприяє органам управління у справах цивільної оборони у виконанні покладених на них завдань;

10) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Держлісагентства України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління.

6. Держлісагентство України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5) проводити перевірки додержання вимог законодавства у сфері лісового (в лісах підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління) та мисливського господарства.

7. Держлісагентство України здійснює повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

8. Держлісагентство України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

9. Держлісагентство України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України та доручень Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держлісагентства України.

10. Держлісагентство України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова Держлісагентства України:

1) очолює Держлісагентство України, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держлісагентство України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Міністром за виконання покладених на Держлісагентство України завдань і функцій;

2) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства і розроблені Держлісагентством України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, забезпечує їх супроводження;

3) вносить на розгляд Міністрові проекти нормативно-правових актів Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності Держлісагентства України, забезпечує їх супроводження;

4) забезпечує виконання Держлісагентством України Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності Держлісагентства України, та доручень Міністра;

5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії Держлісагентства України річний план роботи Держлісагентства України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держлісагентства України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держлісагентства України, структурних підрозділів його територіальних органів;

7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням з Міністром структуру апарату Держлісагентства України;

9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Держлісагентства України;

10) погоджує структуру та штатний розпис територіальних органів, а також положення про них;

11) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держлісагентства України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

12) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Держлісагентства України, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Держлісагентства України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;

14) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

15) підписує накази Держлісагентства України;

16) призначає на посади за погодженням з Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій керівників територіальних органів Держлісагентства України та їх заступників, звільняє з посад керівників територіальних органів Держлісагентства України та їх заступників в установленому законодавством порядку;

17) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння керівникам територіальних органів Держлісагентства України та їх заступникам відповідних рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром керівників структурних підрозділів Держлісагентства України та їх заступників;

19) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держлісагентства України, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України та актам Держлісагентства України;

20) затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;

21) забезпечує взаємодію Держлісагентства України зі структурним підрозділом Мінагрополітики України, визначеним Міністром відповідальним за взаємодію з Держлісагентством України;

22) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Мінагрополітики України і Держлісагентством України та вчасність її подання;

23) проводить особистий прийом громадян;

24) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Держлісагентства України;

25) у межах повноважень дає обов’язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату Держлісагентства України та його територіальними органами доручення;

26) організовує роботу колегії Держлісагентства України і головує на її засіданнях;

27) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

11. Голова Держлісагентства України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держлісагентства України призначає на посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держлісагентства України, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Держлісагентства України звільняє з посади Президент України.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держлісагентства України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держлісагентстві України утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), першого заступника та заступника Голови за посадою. У разі потреби до складу колегії можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Держлісагентства України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держлісагентства України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держлісагентстві України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держлісагентства України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держлісагентства України затверджується його Головою за погодженням з Міністром.

Штатний розпис, кошторис апарату Держлісагентства України затверджуються його Головою за погодженням з Міністерством фінансів України.

Держлісагентство України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН